You are currently viewing ТРГУВАЊЕ НА БЕРЗА БЕЗ ПРОВИЗИИ – 13 СЕПТЕМВРИ „ИНВЕСТИТОРСКИ ДЕН“

ТРГУВАЊЕ НА БЕРЗА БЕЗ ПРОВИЗИИ – 13 СЕПТЕМВРИ „ИНВЕСТИТОРСКИ ДЕН“

Со цел промовирање на уште поактивно учество на домашните индивидуални инвеститори на македонскиот пазар на хартии од вредност и вложување на населението во акции издадени од домашните компании што се тргуваат на Македонска берза, односно зголемување на знаењето за овие финансиски инструменти и подобрување на инвестициската култура во нашата држава, Берзата на 13.09.2021 година (понеделник), по втор пат го организира настанот „Инвеститорски ден“.

Оваа иницијатива ја прифатија и во неа активно се вклучија Централниот депозитар за хартии од вредност и осум членки на Берзата и ЦДХВ, а истата доби поддршка и од Комисијата за хартии од вредност.

„Инвеститорскиот ден“ ќе се одржи на 13 септември (понеделник) 2021 година.

Одржувањето на „Инвеститорскиот ден“ значи дека на тој ден на тргување на Берзата сите домашни физички лица можат да тргуваат со акции на сите пазарни сегменти без трансакциски трошоци што ги наплатуваат овластените пазарни институции и учесници. Поконкретно, на „Инвеститорскиот ден“ сите домашни физички лица ќе можат да купат или продадат кои било акции без да ги платат провизиите кон Берзата, ЦДХВ и овластените пазарни учесници (банки и брокерски куќи) што се вклучени во оваа иницијатива, при што ќе треба да бидат исполнети следните услови:
•    Инвеститорите да склучат нормални трансакции со акции преку БЕСТ системот, со посредство на некоја од подолу наведените членки на Берзата;
•    Износот на остварениот дневен промет по индивидуален инвеститор да не изнесува повеќе од 10.000 евра, независно од бројот на берзански трансакции преку кои истиот ќе биде остварен;
•    Трансакциите да бидат склучени преку клиентска, односно сопственичка сметка.

На 13 септември, сите домашни физички лица ќе можат да тргуваат со акции на Берзата, без плаќање на трансакциски трошоци, преку следните осум членки на Берзата: